Zlomok histórie farnosti

Stará katolícka farnosť Litava, známa už pred rokom 1135. Rekatolizácia - po 89 rokoch protestantizmu znovu katolícky kňaz a to jezuita Martin Schtiffa. Návrat veriacich do katolíckej Církvi? Podstatná okolnosť je, že dovtedy sa nepísali matriky. Dnes je katolík ten, kto bol pokrstený v katolíckom kostole a je teda zapísaný v katolíckej matrike a keby chcel prestúpiť napr. k evanjelikom, tak si dá písomnú žiadosť, zapíše sa to matrík, katolíckej aj evanjelickej… Ale čo vtedy, keď neboli matriky a chodili veriaci do toho istého kostola aj keď tam bol protestantský pastor, aj keď tam bol katolícky farár… Napr. v súčasnej Rožňavskej diecéze boli v tom čase iba traja katolícki farári! Kto sa však modlil sv. ruženec a veril v stálu eucharistickú prítomnosť a nešiel bez sv. spovede na sv. prijímanie, bol katolík. Kto sa nemodlil sv. ruženec, neklaňal sa Pánu Ježišovi v Eucharistii a pristupoval k sv. prijímaniu bez sv. spovede, bol evanjelik… Bratstvá sv. ruženca a B. Srdca J. boli teda rozhodujúce pre prežitie katolíckej viery počas vlny protestantizmu – a boli rozhodujúce aj v procese rekatolizácie. Napr. kto ako člen BBSJ využíval príležitosti k sv. spovediam, ktoré na Litave boli od 7. mája roku 1703, kto sa podľa pravidiel BBSJ mesačne modlieval pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou odprosujúce modlitby na prvé piatky a na prvé nedele v mesiacoch a modlieval sa aj sv. ruženec, bol katolík.

Historický doklad o tom, čo v našom národe robili okrem mnohých iných aj taký veľkí mužovia, ako boli blahoslavení J. Ex. Pavel Gojdič a páter Metod Dominik Trčka Č.S.J.