Pravidlá BBSJ

Pravidlá Bratstva Božského Srdca Ježišovho

 1. Každý rok sláviť sviatok Božského Srdca, a ak je to možné, v ten deň prijať Sviatosť zmierenia a Sviatosť Oltárnu.

 2. Členovia sú povolaní zúčastniť sa každý mesiac v prvý piatok na votívnej svätej omši k Božskému Srdcu, ktorá sa slúži za nich na Oltári Božského Srdca a v prvú nedeľu každého mesiaca sa zúčastniť odpoludňajšej pobožnosti s verejným odprosovaním Božského Srdca.

 3. Každý deň sa majú modliť k úcte k Božskému Srdcu Otčenáš, Zdrávas a Verím v Boha s nasledujúcou modlitbou: Božské Srdce Ježišovo, daj, aby som ťa vždy viac a viac miloval/a/. 

 4. Nadovšetko sa ale majú usilovať nasledovať Božské Srdce ako vzor všetkých čností a pomáhať k tomu aj druhým.

 5. Majú sa častejšie jeden za druhého modliť, aj za zomrelých členov.

 6. Všetky tieto predpisy nezaväzujú nikoho pod žiadnym hriechom, iba vykonanie každodenných modlitieb-3.bod-je potrebné k dosiahnutiu odpustkov.