Modlitba pri vstupe do BBSJ

Noví členovia BBSJ pred oltárom, sochou, obrazom Božského Srdca Ježišovho recitujú s ostatnými členmi, ktorí si takto obnovujú úmysel:

 Ja,....meno...., s túžbou vždy viac a viac šíriť úctu k Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý za nás na kríži zomrel a úctu k jeho Srdcu, ktoré v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej láskou k nám horí, a s túžbou nahradiť urážky, ktorých sa mu najmä v tejto Sviatosti dostáva   - pripájam sa k ostatným členom Bratstva Božského Srdca Ježišovho, aby som i ja mal účasť na odpustkoch udelených tomuto Bratstvu a na dobrých skutkoch a modlitbách, v ňom vykonávaných, aby som tak zadostučinil za moje hriechy a pomáhal tiež dušiam v očistci. Pane Ježišu, prijmi všetkých členov tohto Bratstva do svojho Najsvätejšieho Srdca, aby roznecovaní tvojou Božskou láskou, plnili tvoje prikázania i svoje stavovské povinnosti.     Amen.