Modlitba zasvätenia kňazov BSJ

Na ročníkovom stretnutí pri výročí kňazskej vysviacky mali kňazi aj vzácnu návštevu, prišiel ich pozrieť napriek všetkým svojim povinnostiam aj otec arcibiskup. Okrem iného sa ich spýtal, koľkí z ich ročníka opustili kňazskú službu, apostatovali. Túto otázku doplnil vysvetľujúcou poznámkou: „Nie že by som váš ročník dáko podozrieval, ale viete ako to je... Z každého ročníka po čase niekto vypadne...“ Všetci kňazi uznanlivo prikývli, lebo naozaj mu tú otázku nikto nezazlieval, odpovedali na ňu a stretnutie pokračovalo... A predsa! Môžete stretnúť aj takých kňazov, z ktorých ročníka nikto „nevypadol“ a to je naozaj vzácne. Napr. 12. júna 1949 bol vysvätený počtom silný ročník, lebo o nastupujúcom socializme sa už z Ruska vedelo o proticirkevných aktivitách a tak sa vtedajší biskup snažil vysvätiť všetkých, čo boli pripravení... A keďže to bolo pri zrode socializmu (vtedy nikto nevedel, že viacerí sa dožijú aj jeho zániku), p. špirituál Holovič vyzval novokňazov, aby sa všetci hneď zasvätili Božskému Srdcu, čo aj urobili hneď vtedy spoločne. A dohodli sa, že modlitbu zasvätenia kňazov Božskému Srdcu sa budú každý individuálne modliť každý piatok za celý svoj ročník. Tí žijúci to robia doteraz a svedčia napr. aj o tom, že z ich ročníka za 54 rokov služby „nevypadol“ ani jeden a to ani v ťažkých rokoch socializmu, ani v ešte ťažších rokoch po páde socializmu...
Spomínanú modlitbu zasvätenia kňazov Božskému Srdcu sa vtedy modlili po latinsky a dodnes sa ju tak modlievajú... V latinčine ako modlitba celocirkevná, nadnárodná, vhodná aj na medzinárodné stretnutia kňazov, ale aj v slovenčine je uvedená aj v starom modlitebníku z r. 1942. A to s červenou poznámkou – rubrikou – že sa modlieva na kňazských rekolekciách. V tom istom znení v latinčine i slovenčine a tou istou smernicou, je uverejnená aj v novom modlitebníku z r. 2002. Za socializmu sa však túto modlitbu nemodlievali kňazi na rekolekciách, kde bol vždy prítomný proticirkevný tajomník. No ani po páde socializmu sa ju už na rekolekciách nijakého dekanátu nemodlievali. Možno z praktických dôvodov. Kniha „Modlitebník“ je dosť hrubá a jednoducho farári nejdú pred cestou na rekolekciu do svojich kostolov, aby si túto knihu vzali so sebou kvôli jednej modlitbe... A tak v r. 2003 vydalo BBSJ túto modlitbu vo forme kartičky na laminovanom papieri veľkosti breviára a rozposlalo všetkým kňazom, aby ju každý kňaz mohol nosiť v breviári. Breviár aj tak prakticky všetci nosia so sebou na rekolekcie a tak sa aj túto zasväcujúcu modlitbu môžu bez praktických problémov modlievať spoločne, napr. po postkomúnii pred požehnaním na záver koncelebrovanej rekolekčnej sv. omše... Takto to už vo viacerých dekanátoch začali a osvedčilo sa to.
Okrem toho v r. 1998 vyhlásil Sv. Otec Ján Pavol II. celosvetový, celocirkevný „deň kňazov“. Podobne ako je štvrtá veľkonočná nedeľa vyhlásená za „deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania“, podobne ako je sviatok Obetovania Pána vyhlásený za „deň reholí“, tak za „deň kňazov“ vyhlásil sviatok Božského Srdca Ježišovho. Každoročne by sa mal takto sláviť a sú dané aj usmernenia k jeho sláveniu, kňazi spoločne s biskupmi... Kňazi väčšinou majú na sviatok Božského Srdca dve sv. omše vo farnosti, stretnutia s biskupmi, ktorí na tento sviatok bývajú pozývaní na pútnické miesta.... Prakticky je ťažko organizovať na tento deň koncelebráciu všetkých kňazov s biskupmi, ako je to napr. celkom reálne, nielen predpísané ale aj zaužívané na Zelený Štvrtok. Sú však dekanáty, kde predsa len slávia sviatok Božského Srdca ako deň kňazov napr. aspoň tým, že majú rekolekciu a aj keď pre binácie nemôžu všetci koncelebrovať, aspoň sa uvedenú modlitbu zasvätenia kňazov Božskému Srdcu slávnostne spoločne pomodlia...
Kto z kresťanov – nehovoriac už o kňazoch - by nepoznal sviatok Božského Srdca Ježišovho? V nie jednej farnosti majú zasvätené kostoly, alebo aspoň kaplnky Božskému Srdcu... Vo viacerých farnostiach sa sviatok Božského Srdca slávi ako pútnický deň, najslávnostnejší v celom roku. Vtedy sa aj zo širokého okolia putuje k nim, v tento deň majú najviac návštev a možno aj najvzácnejších... Tradičné procesie s Najsvätejšou sviatosťou, niekde cez celé centrá miest a obcí, neraz s tradičnou dychovkou... Mnohé deti mali práve na tento sviatok, alebo v časovej blízkosti k nemu prvé sväté spovede a prvé sväté prijímanie...
Mnohí kňazi mali v júni práve na tento sviatok alebo v časovej blízkosti k nemu kňazské svätenie, alebo primičnú sv. omšu... A radi na to spomínajú, veď predovšetkým srdce kňaza by malo byť podobné Srdcu Veľkňaza, takže predovšetkým kňazi by mali byť zasvätení Božskému Srdcu Ježišovmu...
Pre úplnosť ešte na záver doslovné znenie tejto modlitby:

Pane Ježišu, náš milovaný Vykupiteľ a Kňaz naveky, milostivo zhliadni na nás, svojich pokorných služobníkov, veď si nás láskavo nazval priateľmi a dal si nám účasť na tvojom kňazstve. Tvoji sme a tvoji chceme byť navždy. Preto sa dnes celí odovzdávame a zasväcujeme sa tvojmu najsvätejšiemu Srdcu, ktoré si ukázal ako jediné útočisko pre celé ľudské pokolenie. Ty si sľúbil kňazom, ctiteľom tvojho Srdca, bohaté ovocie za božskú službu; urob z nás,prosíme, hodných robotníkov vo svojej vinici, naozaj pokorných a skromných, plných ducha nábožnosti a trpezlivosti a tak horiacich láskou k tebe, žeby sme ten istý oheň lásky zapaľovali a neprestajne udržiavali v srdciach veriacich. Obnov teda naše srdcia plameňom tvojho Srdca, aby sme sa o nič tak neusilovali, ako o šírenie tvojej slávy a o záchranu duší, ktoré si vykúpil svojou drahou krvou. Dobrý Pastier, zmiluj sa predovšetkým nad kňazmi, našimi bratmi, ktorí z márnivosti svojej mysle žalostným odpadnutím zarmútili teba a tvoju milovanú nevestu Cirkev. Daj, aby sme ich priviedli naspäť do tvojho náručia, alebo aby sme ťa aspoň uzmierili za ich hriechy, napravili škody a útechou našej lásky zmiernili bolesť, ktorú ti spôsobujú. Napokon dovoľ, aby ťa každý z nás prosil slovami sv. Augustína: „Drahý Ježiš, ty ži vo mne; nech živá iskra tvojej lásky rozohreje môjho ducha a nech vzplanie ako ozajstný oheň; nech stále horí na oltári môjho srdca, nech vrie v mojich útrobách, planie v tajomných hĺbkach mojej duše, aby som sa v deň svojho skonania úplne strávený dostal k tebe. Lebo ty si Boh a žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov“. Amen.