Bratstvo BSJ vo farnostiach

Uverejnené v roku 2005

Takto začínalo Bratstvo BSJ v rôznych farnostiach:

Pred 50 a viac rokmi, teda pred nástupom socializmu boli Bratstvá BSJ u nás tak, ako Bratstvá sv. ruženca, teda prakticky v každej farnosti. Nebolo všade centrum, nezapisovali sa veriaci do BBSJ na každej fare, zapisovali sa na pútnických miestach, alebo popri ferských ľudových misiách u rehoľných misionárov. Ako sa sv. ruženec modlili veriaci nie všetci do jedného, tak aj modlitby BBSJ, ale zdá sa, že bez výnimky v každej farnosti sa ich modlili a to aspoň na prvý piatok, na prvú nedeľu mesiaca, na sviatok BSJ a pred ním atď. Keď za socializmu nebolo možné konať ľudové misie a mnoho iných náboženských akcií a štruktúr vrátane všetkých rehôľ bolo zakazovaných, veľmi sa utlmilo aj zapisovanie členov a teda vonkajšia organizačná stránka BBSJ. Pritom sa modlitby BBSJ modlievali ďalej práve tak, ako modlitbu sv. ruženca, dokonca aj tie slová v nich, ktorým socialisticky vychované generácie už nerozumeli a možno dodnes nerozumejú. Napr. pred vyloženou Najsv. sviatosťou „za členov tohoto Bratstva, ktoré je zasvätené tvojmu zvelebovaniu“ alebo tiež „za duše v očistci, najmä za tie, ktoré za života k tomuto Bratstvu patrili.“ Dodnes sa prakticky vo všetkých kostoloch tieto modlitby modlievajú, hoci je možno stále viac takých, ktorí si neotvoria Nábožné výlevy a neoveria si, o aké Bratstvo ide, radšej slová o Bratstve z modlitby vynechajú. Hoci odpustkami obdarené sú tie modlitby v pôvodnom znení, v ktorom sa podľa piateho bodu svojich pravidiel členovia BBSJ modlia za seba navzájom a to i za zomrelých členov BBSJ a nie v upravenom znení,…
Keď sa teraz veriaci jednotlivých farností prihlasujú do BBSJ, lebo od „nežnej revolúcie“ to už je možné, tak sa obnovuje to, čo tam pravdepodobne niekoľko storočí bolo a čo socializmus organizačne poškodil. Tým sa vo farnostiach nezakladá čosi nové, i keď to nové generácie už v organizačnej forme nepamätajú, len sa obnovuje to, čo je stáročiami osvedčené a čo nám aj za socializmu vynikajúco poslúžilo i keď bez vonkajšej organizačnej formy. Nájdu sa iste také mienky, že socializmom zlikvidovanú vonkajšiu formu treba nechať zlikvidovanú a netreba ju obnovovať, netreba sa zapisovať do ružencových bratstiev, ani do BBSJ. Napriek týmto mienkam sa našťastie po páde socializmu obnovujú nielen diecézne a rehoľné semináre a rehoľné komunity, ale aj bratstvá. Tak sa obnovuje aj BBSJ – do septembra 2003 asi v troch štvrtinách farností na Slovensku. Všetky tu nebudeme uvádzať, ale niektoré sa budú iste radi prezentovať a tu aj na svojej podstránke budú písať o svojich aktivitách…
Belá nad Cirochou obnovila BBSJ v rámci pípravy na Vianoce Jubilejného roka prihláškami z 19. dec. 2000, ku ktorým sa pridávali individuálne ďalšie, niečo i v r. 2003. Na privítanie Sv.Otca v sept. 2003 sa chystá spoločenstvo s 503 členmi… Bratislava má iste neodhadnuteľné rezervy, ale BBSJ už je obnovené počnúc prvými 100 členmi 1.10.2000. Sv. Otca ich už v sept. 2003 očakáva 566. V porovnaní s Košicami nemajú ani zachytených možných záujemcov, ani vybudovanú infraštruktúru cez horliteľov jednotlivých farností a kostolov… Ale pri dobrej vôli to pôjde… Cífer má obnovené BBSJ od 14.10.2001, hoci len jednou prihláškou. Horlivosťou kňaza a jeho sestry ich je už 172, modlia a obetujú a po návšteve Sv. Otca iste neprestanú… Dolný Ohaj Dvaja veriaci manželia sa prihlásili do BBSJ 28.2.2001 a tým obnovili svoje BBSJ, bola tam farská duchovná obnova a počas marca 2001 sa prihlásilo ďalších 396 členov a súčasne 180 členov z filiálky Hul. Majú obdivuhodne svedomitého, horlivého a múdreho skôr narodeného duchovného otca… Kamenica nad Cir. V Jubilejnom roku na Vianoce, keď si celý svet pripomínal dvetisíce jubileum narodenia Pána Ježiša, práve s tým dátumom štedrého dňa 24.12.2000 obnovili BBSJ a poslali 112 prihlášok! Individuálne sa k tomu príležitostne pripájali a stále pripájajú ďalší, takže dnes ich je už 158. Košice, tak sa zdá, majú najvypracovanejšiu infraštruktúru miestnych bratstiev pri jednotlivých kostoloch a farnostiach, kde pracujú horlitelia a slúžia už asi 1738 členom. Iste zásluhu nezabudne odmeniť Vševediaci nikomu, viditeľná je u jezuitov od samého začiatku. V Jubilejnom roku si pod vedením P. Kaľavského urobili púť do obnoveného centra na Litave a spolu s ním sa hneď 15.7.2000 prihlásili aj pútnici, potom ďalší a ďalší bez rozlišovania, kto do ktorej farnosti v Košiciach vlastne patrí. A prihlasujú sa doteraz, ale už cez horliteľov svojich farností, či jednotlivých kostolov, pričom košické centrum už zrejme zostane u jezuitov… A aj prostredníctvom tejto web - stránky budú dávať o sebe vedieť všetky aktuality i zachytávať, čo sa udialo, aby mohli byť záujemci informovaní.

Lendak Prvé dve členky prihlásené 14.10.2001 obnovili BBSJ a zrejme aj jeho činnosť, lebo o dva dni ich pribudlo 40 a postupne individuálnymi prihláškami doteraz, do návštevy sv. Otca v sept. 2003 ich už je 155… Horliteľka Mária Budáková má v čom pomáhať duchovnému otcovi…

Lipany majú před sept. návštevou Sv. Otca 2003 už 113 členov prihlasovaných individuálne od 12.2.2001 dodnes. Horliteľ by mohol sústreďovať individuálne prihlášky a posielať naraz i my cez neho všetkým, čo kedy posielame…

Malženice si do kroniky obnoveného BBSJ môžu zapísať dátum obnovy 14.10.2001, kedy sa prihlásila jediná členka, ale 13.12.2002 sa prihlásil už aj duchovný otec Rybanský Juraj so 69 veriacimi. A návštevou Sv. Otca v sept. 2003, kedy je unich 72 členov, to zrejme neprestane,…

Margecany možno kedysi vo výslovnosti zneli jako Margiťany, podľa patrónky kostola sv. Margity, prvokresťanskej mučenice. Jej meno nosila aj tá, ktorej sa zjavovalo Božské Srdce. Iste aj vďaka jej orodovaniu, i vďaka duchovným otcom, najmä rodákovi P. Kaľavskému SJ, sa obnovuje BBSJ. Prvá členka sa stihla prihlásiť ešte 30.dec.2001, vdp. Stahovec Vladimír 1.3.2002 a iste vďaka jeho horlivosti 8.5.2002 ďalších 130...

Pavlovce sústredili všetok záujem o obnovu BBSJ na 15.12.2001, keď sa v predvianočnom čase duchovne obnovovali a prihlásilo sa do BBSJ 200 veriacich. Ba 7 z nich v roku 2002 a 1 aj v r. 2003. Zrejme sa terz už zameriavajú len na modlitby a činnosť, nie už na prihlasovanie…

Piešťany obnovili svoje BBSJ dňom 10.januára.2001, keď sa prihlásili prví štyria členovia Individuálne sa prihlasujú doteraz, pričom najväčšia skupinka sa prihlásila 11.12.2002 a to 31 členov, čo sotva bolo bez horliteľa. Dnes je už 186 členov – sept. 2003.

Polomka obnovuje svoje BBSJ horlivosťou svojeho duchovného otca Palušáka Jozefa, ktorý sa 3.8.222 do BBSJ prihlásil s 36 veriacimi v Jubilejnom roku k augustovému prvému piatku, kedy bol poslúžiť aj na Litave. Vo farnosti dozrieval záujem do 16.11.2001, kedy sa prihlásila najväčšia skupina veriacich, ale individuálne sa prihlasovali predtým aj potom, takže dnes před návštevou Sv. Otca sept. 2003 ich je 132.

Poprad 24.7.2001 prišla prvá prihláška a odvtedy ich individuálne pribúda dodnes, takže před spet. Návštevou Sv.Otca je už BBSJ obnovené 127 členmi.

Považská Bystrica by si azda mohla napísať do kroniky BBSJ dátum obnovenia BBSJ 14.3.2001, lebo zrejme vtedy sa prví dozvedeli o možnosti tejto obnovy a poslali nám prvé dve prihlášky. Ďalších 7 prišlo o desať mesiacov a potom 19.2.2002 najväčšia skupina prihlášok – 9 ľudí z troch rodín. Ale do septembrovej návštevy Sv.Otca 2003 ich je už 106…! Záujem nechýba. Chýba horliteľ? Možno tých 106 členov navzájom o sebe ani nevedia…

Prečín obnovuje svoje BBSJ od 21.8.2002, kedy sa zrejme o tejto možnosti dozvedeli a prihlásili sa asi dve rodiny, 13 členov, čo bola takmer najväčšia skupinka nových členov. K návšteve Sv.Otca, k septembru 2003 ich je už rovných sto, väčšinou prihlásených individuálne. Možno sú bez horliteľa, ktorý by v tomto počte v spoločných aktivitách i pri nových členoch mohol dobre poslúžiť…

Prešov má viac farností, ktoré v centre nevieme rozlíšiť podľa mien a ulíc na individuálnych prihláškach. Prvá sa prihlásila 7.6.2001 jediná členka, v tom roku ešte 19 členov. Doteraz ich je 199, pričom najpočetnejšia skupinka sa prihlásila 13.6.2002 a to bolo osem ľudí z dvoch rodín. Zdá sa, že aj vďaka Nižnej Šebastovej, pútnickému miestu k Božskému Srdcu, individuálny záujem o BBSJ nechýba. Nechýba horliteľ, ktorý by ten záujem sústredil, atď?

Prievidza má v čase návštevy Sv. Otca 146 členov, ktorí sa prihlasovali od 19.8.2000. Doteraz individuálne, najviac sa prihlásilo 13.3 2002 a to trinásť členov asi z troch rodín. Takže ide zrejme o dosť veľký individuálny záujem bez akejkoľvek masovej akcie, azda aj bez horliteľa, ktorí by vyzbieral a naraz poslal prihlášky od viacerých záujemcov…

Pušovce obnovili svoje BBSJ 16.-18.11.2001 duchovnou obnovou farnosti, keď sa do BBSJ prihlásil ich duchovný otec Farkaš Štefan so 161 veriacimi z farnosti i 145 veriacimi z filiálky Proč. Odvtedy neprejavil záujem nik, alebo ich záujem nemá kto zachytiť?

Spišské Vlachy začali obnovu BBSJ tým najlepším spôsobom, keď sa 1.3.2002 do BBSJ prihlásili ich traja kňazi Holík Milan, Benko Jozef a Hámor Peter a s nimi 40 veriacich. Do sept. 2003 ich je 121 a duchovným darom pre Sv. Otca ich aktivita isto neskončí…

Staškov pracuje na obnove BBSJ horlivou službou Anny Mravcovej už má 180 členov, Olešná 105 ďalších členov… 30.12.2001 to začalo prihlásením mladej rodiny, potom v januári a februári 2002 bol akoby najväčší rozbeh, a snáď to duchovným darom pre Sv. Otca neprestalo…

Terňa obnovuje BBSJ s obdivuhodnou horlivosťou. Najprv modleníčka kdesi zachytila akýsi lístok s minimálnou informáciou a potom sa 16.jan. 2003 prihlásila sama. O pár dní jej priateľka a už to šlo aj vďaka horlivosti ich duchovného otca Anderka Imricha, ktorý sa 28.aug.2003 tiež prihlásil a k doterajším 24 členom poslal 8.9.2003 ďalších 88 nových… Prihlasovali sa aj z filiálok, 9.-17. sept. sa spoločne v kostoloch modlia deviatnik k BSJ za Božie požehnanie pre Sv. Otca, (ktorý je medzitým hosťom nášho národa) a za Božie požehnanie obnoveného BBSJ… Spoločnými aj individuálnymi modlitbami a obetami sa horlivo pripájajú k duchovnému daru pre Sv. Otca… 17.9. na záver deviatnika pozvali kňaza z centra z Litavy,…

Trávnica má zač. septembra 2003 pekne obnovené BBSJ so 152 členmi. Ako je to ideálne, obnovu BBSJ začal ich duchovný otec Jozef Dragúň tým, že sa 10.3.2001 on prihlásil do BBSJ. Čoskoro sa z jeho farnosti 4.4.2001 prihlásilo ďalších 107 veriacich, medzi nimi terajšia horliteľka Margita Frániková, cez ktorú sa stále ďalší prihlasujú individuálne i v maličkých skupinkách, pekne si zariadili duchovný dar Sv. Otcovi,…

Trnava bola ako jedno z miest, kde slúžili tiež jezuiti, jedným z významných centier BBSJ. Pochopiteľne, že nepriateľom Cirkvi záležalo na zlikvidovaní tohoto centra, ktoré už pred sto rokmi malo viac než 113 000 členov so všetkým, čo k tomu patrilo…!!! Dnes sa aj tam BBSJ pekne obnovuje a má už 236 členov u nás zapísaných. Prví dvaja 14.3.2001, za nimi ďalší individuálne i v malých skupinkách, najviac 73 členov naraz 30.4.2003. Určite tam nechýba záujem, možno zatiaľ chýbajú horlitelia pri jednotlivých farnostiach a jednotlivých kostoloch, atď No kde je dobrá vôľa, všetko potrebné časom bude…

Valaliky obnovili svoje BBSJ 1.12.2000, hoci vtedy sa prihlásila vlastne len 1 členka a ďalších 16 čl. po vyše roku, ale bol to začiatok obnovy BBSJ. 7.4.2002 sa prihlásil vdp Szekely Oliver a s ním 28 ďalších, dnes ich je už 156…

Veľký Krtíš obnovil svoje BBSJ v Jubilejnom roku 2000. Alebo nie „obnovil“?!? Keď sa prihlásilo do BBSJ prvých 8 členov z 2 rodín, možno to bolo historicky prvé založenie BBSJ u nich, lebo V. Krtíš až za socializmu vyrástol na okresné mesto, do ktorého sa nasťahovali zamestnanci novootvorených a čoskoro aj zatvorených baní. Až po páde socializmu prestalo byť okresné mesto filiálkou susednej dediny Plachtince, zriadila sa farnosť i fara, postavil nový kostol,… A prví členovia z rodiny Jána Priškina (on je pôvodom z Litavy a bol členom od detstva), sú možno aj zakladateľmi, nielen obnoviteľmi BBSJ! Zapísali sa 2.7.2000 na púti k BSJ na Litave a 18.7., teda hneď po nich, sa zapísali ďalší. Ako prvá Anna Čierna, ktorá doteraz robí horliteľku medzi dnes už 71 členmi, zrejme nie poslednými… Aby bez modlitby k BSJ neprešiel ani jediný deň v roku, členovia si dni roka rozdelili medzi seba tak, že nadväzujúc jeden na druhého sa modlia deviatniky k BSJ. Včera sa jeden z členov deviatnik dokončil modlievať, dnes ďalší člen začína a o deväť dní začne ďalší atď… To by stálo za zápis do Kroniky BBSJ, lebo v histórii tejto farnosti a asi ani v histórii tejto obce sa ešte také čosi nestalo!

Voderady mali kedysi Andreja Kubinu jako svojho duchovného otca na fare a ten nielenže zakladal BBSJ, ale vymyslel a organizačne zabezpečil aj časopis pre členov BBSJ. Ten časopis dodnes u nás vychádza ako vôbec najstarší slovenský časopis. A. Kubina mu dal meno „Posol Božského Srdca“, všetko potrebné okolo neho zabezpečil a zomrel. Vo Voderadoch však iste vyoral hlbokú brázdu úcty k Božskému Srdcu a aj vďaka súčasnému duchovnému otcovi Petrovi Valentovi sa tam BBSJ obnovuje. Zatiaľ má 140 členov, prvopiatkové sv. omše „za živých a zomrelých členov BBSJ“, deviatniky, zasvätenia, prvé piatky, atď… Prví sa prihlásili 11.11.2002, nasledovala duchovná obnova farnosti, celá pôvodná web-ová stránka bola predovšetkým dielom jedného z bývalých miništrantov z Voderad, atď…

Vranov nad Topľou zrejme potrebuje konkrétny podnet a horliteľa, lebo 83 terajších členov sa prihlasovalo len individuálne od 30.okt.2000.

Zdoba Kucková Alžbeta, horliteľka Bratstva sv. ruženca je aj horliteľkou BBSJ. K doterajším 35 členom iste má kto pribudnúť…

Zemplínske Hámre už majú 104 členov, ktorí sa prihlásili vlastne na dvakrát: k Vianociam Jubilejného roka 17.dec.2000 a potom k sviatku Bož. Srdca 7.júna 2001. Odvtedy akosi…? Chýba záujem, alebo chýba horliteľ, ktorý by ten záujem zachytil, prípadne aj vyvolal…?

Zvolen má zatiaľ 94 členov, ktorí sa prihlasovali k nám individuálne a v maličkých skupinkách od 2.7.2000, počnúc 19 člennou skupinou pútnikov na Božské Srdce… Pomohli by miestni horlitelia v jednotlivých farnostiach Zvolena…

Žakarovce majú 62 členov a prihlásili sa väčšinou 31.3.2002. Nešlo však o jednorázovú akciu a posielali nám prihlášky aj neskôr v rôznych termínoch. Zatiaľ asi individuálne a bolo by iste na prospech duší, keby si zvolili horliteľa a okolo neho sa sústredili…

Žilina patrí k mestám, kde je viac farností a to veriaci nie veľmi dôsledne rozlišujú, keď nám posielajú prihlášky. Takže 139 členov BBSJ zo Žiliny je nám ťažko zaradiť k jednotlivým farnostiam mesta. Keď bude mať každá farnosť, prípadne každý kostol svojho horliteľa a tí sa budú v rámci mesta občas stretávať, oni si budú vedieť evidovať svojich členov aj podľa ulíc a správne ich evidovať v tej farnosti, do ktorej patria.

Horlitelia by si mohli spoločne viesť kroniku BBSJ Žiliny, keď aj tiež kroniky BBSJ jednotlivých farností, organizovať spoločné púte atď

Z historie - ďalší krok vpred v pravidelných stretnutiach horliteľov v Košiciach.  

Košice, tak sa zdá, majú najvypracovanejšiu infraštruktúru bratstiev BSJ pri jednotlivých kostoloch a farnostiach v meste. Tu pracujú horlitelia a slúžia už vyše 2000 členom. Táto zásluha je viditeľná najmä u jezuitov od samého začiatku a iste ju nezabudne nikomu odmeniť Vševediaci.

            V Jubilejnom roku 2000 si pod vedením dnes už nebohého jezuitu pátra Kaľavského SJ urobili Košičania púť do obnoveného centra na Litave a spolu s ním sa hneď 15.7.2000 prihlásili všetci pútnici, potom ďalší a ďalší bez rozlišovania, kto do ktorej farnosti v Košiciach vlastne patrí. A prihlasujú sa doteraz, ale už cez horliteľov svojich farností alebo jednotlivých kostolov. S vedomím otcov biskupov a predstavených jezuitov Košické centrum BBSJ už zrejme zostane u jezuitov na Komenského ulici č.14. Možno pre Košice a okolie, možno pre celú arcidiecézu.

Horlitelia a členovia BBSJ, ale aj tí, ktorí sa chcú stať členmi Bratstva BSJ prichádzajú z Košíc aj okolia pravidelne každý druhý piatok v mesiaci na spoločné stretnutia, ktoré sú zasvätené Božskému Srdcu Ježišovmu. Modlitebné stretnutia vedie v súčasnej dobe páter Ján Benkovský SJ, ktorý svojou pastoračnou činnosťou nadviazal na pátrov Kaľavského SJ, Mecku SJ a pátrov Valašika SJ, Richarda Greisigera SJ a Juraja Dufku SJ. Spoločná modlitba na úvod, prednáška na vhodne zvolenú tému, čas na otázky a odpovede – to je náplň stretnutí, ktoré umocňuje posvätenie  obrazov pre nových členov BBSJ a zasväcujúca modlitba novo prijatých členov Bratstva BSJ. Prítomní sa zúčastňujú aj sv. omše pred alebo po stretnutí.

Piatok 11. novembra 2005 bol významnejší tým, že sedemnástim novým členom BBSJ boli odovzdané obrazy Božského Srdca Ježišovho, ktoré boli vypísané v centre u jezuitov na Komenského ulici a ktoré na tomto stretnutí posvätil a podpísal páter Richardom Greisigerom SJ.

Pre dobrovoľných pracovníkov v Litave, ktorí pracujú s distribúciou obrazov BSJ a s ďalšími pravidelnými informačnými tlačovínami, je to iste veľká pomoc. Tým sa výrazne skracuje čas od zaevidovania prihlášky za nového člena, pridelenie čísla obrazu BSJ až po doručenie obrazu k novému členovi BBSJ. Takto BBSJ pokračuje vo svojom rozvoji tým smerom, ako to písomne navrhol  J. Exc. Mons. Ján Sokol, arcibiskup, metropolita, a ako s týmto jeho návrhom súhlasil predstavený  jezuitov v Košiciach, páter Jozef Kyselica SJ. Týmto sa ponúka možnosť takéto centrá BBSJ zriadiť aj v ďalších diecéznych mestách, kde vykonávajú svoju službu aj jezuiti.